Categories
ART BLOG Lifestyle

Yoga Asana and Pranayama.

Learn everything you want to know about your favourite Asana and Pranayama! SURYA NAMASKAR ADHO MUKHA SVANASANA SHAVASANA LOTUS POSITION BAKASANA BALASANA KAPOTASANA SIRSASANA CHATURANGA DANDASANA BHUJANGASANA TADASANA VRIKSASANA UTTANASANA VAJRASANA NAVASANA DHANURASANA TRIKONASANA SARVANGASANA USTRASANA MALASANA HALASANA CHAKRASANA BHEKASANA PACHIMOTTANASANA BADDHA KONASANA GOMUKSHASANA VIRASANA ARDH CHANDRASANA SUKHASANA UTKATASANA GARUDASANA MARJARIASANA VIPARITA KARANI UTTHITA PARSVAKONASANA […]